Algemene Voorwaarden


PijnCoach.nl wil graag een goede dienstverlening bieden en vindt het belangrijk dat het duidelijk is wat je van PijnCoach.nl kan verwachten. Hieronder tref je de algemene voorwaarden. Heb je na het lezen van de algemene voorwaarden nog vragen? Neem dan contact met ons op via het e-mailadres: info@pijncoach.nl

Artikel 1 – Definities

  • PijnCoach.nl is een eenmanszaak onder KvK-nummer 76743683.
  • Coach: natuurlijke persoon en rechtspersoon die diensten in de vorm van coaching biedt
  • Cliënt: natuurlijk persoon die diensten in de vorm van coaching afneemt
  • Aanmelding: een via de website van PijnCoach.nl ingezonden verzoek van de cliënt om in contact te komen met de Coach
  • Coachingstraject: een tussen de Coach en Cliënt overeengekomen coachingstraject die, zonder opgave van reden, door beide partijen op elk moment opgezegd kan worden


Artikel 2 – Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de aanmeldingen die je via https://pijncoach.nl doet. Als je een aanmelding doet, dan gelden deze algemene voorwaarden tussen PijnCoach.nl en jou.
PijnCoach.nl heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigingen. Jij stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden gelden tussen PijnCoach.nl en jou.

Artikel 3 – Aanmelding
Via de website van PijnCoach.nl kan je een aanmelding doen. Als PijnCoach.nl je aanmelding ontvangt, wordt deze aanvraag beoordeelt. Als de aanvraag compleet en adequaat is, neemt PijnCoach.nl contact met je op voor een oriëntatiegesprek.

Artikel 4 – Afspraken annuleren / verhindering
Indien je een afspraak niet kunt nakomen, verwachten wij dat je deze zo snel mogelijk annuleert. Je kunt uiterlijk 24 uur (één dag) voor de afspraak per e-mail een bericht van verhindering doorgeven. Afspraken die korter dan 24 uur van tevoren zijn afgezegd brengen wij in rekening tegen het geldende tarief.

Artikel 5 – Betaling
Betaling dient direct na afloop van de coachingssessie via PIN te geschieden, tenzij anders overeengekomen.
Bij videocalls dient betaling van tevoren via Tikkie te geschieden. Voorafgaand aan de videocall
 zal er een betalingslink via e-mail worden verzonden.

Artikel 6 – Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid
PijnCoach.nl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, tenzij een onjuistheid of onvolledigheid bij PijnCoach.nl bekend was.

Artikel 8 – Klachten
PijnCoach.nl wil graag dat haar dienstverlening aansluit bij je verwachtingen. Als je een klacht hebt over de dienstverlening van PijnCoach.nl, verzoeken wij je dit te melden via het e-mailadres: info@pijncoach.nl.
Klachten worden in behandeling genomen als zij schriftelijk worden ingediend via het e-mailadres. Daarnaast dient de klacht een beschrijving van de situatie en eventuele bewijsstukken te bevatten.

Artikel 9 – Nietigheid
Als een bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 10 – Toepasselijk recht
Op overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11 – Bevoegde rechter
Geschillen tussen Partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van Rechtbank Amsterdam.

Scroll to Top
PijnCoach PijnCoach.nl Mobile

Steun PijnCoach.nl

PijnCoach.nl is een particulier iniatief om mensen te helpen die chronische pijn ervaren. Mocht PijnCoach.nl nuttig zijn geweest en wil je bijdragen aan verbetering: